ПРАВА ЧИТАЧІВ

1. Громадяни мають право користуватися бiблiотекою незалежно вiд соціального походження, статі, освіти, расової і національної приналежності, віросповідання, майнового стану та мiсця проживання.

2. Фондами бiблiотеки мають право користуватись особи з 16-рiчного вiку. Дiти до 16-и рокiв вiдвiдують бiблiотеку з дозволу i на основi документiв їх батькiв та особистого свiдоцтва про народження.

3. Читачi бiблiотеки мають право:

- користуватись всiма фондами бiблiотеки, в т.ч. рiдкiсними i цiнними виданнями, в спецiалiзованих читальних залах;

- брати додому книги iз фонду вiддiлу абонементу ;

- одержувати видання iз фондiв iнших бiблiотек через мiжбiблiотечний абонемент;

- користуватись платним абонементом спецвидiв технiчних видань, комерцiйних видань;

- здiйснювати попереднє замовлення на лiтературу iз фонду бiблiотеки по телефону, факсу, iншими засобами.

4. Читач може реалiзувати свої духовнi, нацiонально-культурнi потреби i творчi можливостi, приймаючи участь в культурно-масовiй дiяльностi бiблiотеки: засiданнях клубiв за iнтересами, творчих зустрiчах в лiтературнiй та музичнiй вiтальнях, читацьких конференцiях, диспутах i лiтературних вечорах.

5. Читачi мають право брати участь в громадському управлiннi бiблiотекою, вибирати i бути обраним в громадську Раду бiблiотеки.

6. Громадяни, юридичнi особи, громадськi органiзацiї можуть здiйснювати матерiальну пiдтримку бiблiотеки, фiнансувати бiблiотечнi програми, творчi починання, представляти i захищати її iнтереси.

ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧIВ

Вiдвiдувач при записi до бiблiотеки зобов'язаний ознайомитись з Правилами користування бiблiотекою i пiдтвердити зобов'язання їх виконувати пiдписом в реєстрацiйнiй картцi.

1. Для замовлення видань читач повинен перевiрити їх наявнiсть в читацьких каталогах бiблiотеки i заповнити на кожну книгу листок замовлення.

2.Прийом замовлень вiд читачiв i видача їм лiтератури припиняється за 30 хв. до кiнця роботи читального залу.

3. Видання з пiдсобних i спецiалiзованих фондiв читач отримує протягом 3-10 хв.

4. При поверненнi читачем книг на контрольному листковi робиться вiдповiдна вiдмiтка.

5. Єдиний примiрник в фондi, рiдкiснi i цiннi твори друку, довiдковi, перiодичнi, видання, що користуються пiдвищеним попитом, матерiали, одержанi у бібліотеці, додому не видаються.

6. Читач абонементу може одержати додому не бiльше 5 видань термiном до 30 днiв. Строк користування новими журналами й iншими творами друку пiдвищеного попиту — до 10 днiв за узгодженням з працiвниками абонементу.

7. За кожен отриманий примiрник творiв друку на абонементi читач повинен розписатися в своєму читацькому формулярi. При поверненнi видань — запис книговидачi погашається розписом бiблiотекаря.

8. Читачi, що користуються абонементом, у вiдповiдностi з Законом України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", ст.21, з метою збереження державного фонду в окремих випадках при користуванні цінними виданнями вносять грошову заставу. Розмiр застави визначається адмiнiстрацiєю бiблiотеки.

9. Формуляр читача, контрольнi листки, бланки замовлень є первинними статистичними документами, що засвiдчують дату вiдвiдування i факт видачi творiв друку iз фонду бiблiотеки та їх повернення читачем. Ці документи зберігаються 3 роки.

Кiлькiсть переглядiв: 1001

Коментарi